Competent

อำนาจหน้าที่ของกรมและส่วนราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง มีภารกิจเกี่ยวกับงานด้านการผังเมืองระดับต่างๆ การโยธาธิการ การออกแบบ การก่อสร้างและการควบคุม การก่อสร้างอาคาร ดำเนินการและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการพัฒนาเมืองพื้นที่ และชนบท โดยการกำหนดและกำกับดูแลนโยบายการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระบบการตั้งถิ่นฐานและโครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งการกำหนดคุณภาพและมาตรฐานการก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการผังเมือง เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี เกิดมาตรฐานความปลอดภัยแห่งสาธารณชนความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองและสิ่งปลูกสร้าง ตามระบบการผังเมืองที่ดี อันจะนำไปสู่การพัฒนา อย่าง ยั่งยืนโดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน กฎหมายว่าด้วยการควบคุมกิจการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือความผาสุกแห่งสาธารณชนและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๒) วางและจัดทำผังเมืองประเภทอื่นๆ ตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย หรือตามที่ส่วนราชการอื่นร้องขอ และดำเนินการให้เป็นไปตามผังเมืองนั้นๆ
(๓) ดำเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
(๔) ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางผัง วิจัย การติดตามประเมินผล และพัฒนามาตรฐานด้านการผังเมืองและโยธาธิการ รวมทั้งการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานและคู่มือด้านการผังเมืองและโยธาธิการ
(๕) ดำเนินการเกี่ยวกับการวางผัง ออกแบบ ควบคุมการก่อสร้าง บูรณะเมืองหรืออาคาร และสิ่งก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ
(๖) ให้บริการและคำปรึกษาเกี่ยวกับงานออกแบบ งานก่อสร้าง และงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมแก่หน่วยงานต่างๆ
(๗) ดำเนินการเกี่ยวกับการออกแบบ การก่อสร้างและควบคุมอาคารก่อสร้างอาคารและโครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งการบูรณะและบำรุงรักษา
(๘) ดำเนินการประสาน กำกับดูแล สนับสนุนและพัฒนาให้เป็นไปตามผังเมือง รวมทั้งกำกับตรวจสอบการใช้อำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
(๙) ดำเนินการพัฒนาระบบและบริหารข้อมูลการผังเมืองและโยธาธิการ
(๑๐) ดำเนินการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรของกรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหน่วยงานอื่นด้านการผังเมืองและโยธาธิการ
(๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
 
 
อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง
 
ก. ราชการบริหารส่วนกลาง ( Central Administration )
แบ่งออกเป็นหน่วยงาน ระดับกอง 8 หน่วยงาน ระดับสำนัก 9 หน่วยงาน และหน่วยงานภายใน 7 หน่วยงาน ดังนี้
(1) สำนักงานเลขานุการกรม ( Office of the Secretary ) มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของกรมและราชการที่มิได้แยกเป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะอำนาจหน้าที่ดังกล่าวให้รวมถึง
(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม
(ข) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการของกรม
(ค) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ไดรับมอบหมาย
(2) กองการเจ้าหน้าที่ ( Personnel Division ) มีอำนาจหน้าที่
(ก) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกรมเว้นแต่การฝึกอบรม
(ข) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ไดรับมอบหมาย
(3) กองคลัง ( Finance Division ) มีอำนาจหน้าที่
(ก) ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะของกรม
(ข) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(4) กองแผนงาน ( Planning Division ) มีอำนาจหน้าที
(ก) วิเคราะห์จัดทำนโยบาย และแผนปฏิบัติการของกรมให้สอดคล้องกับพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินโยบายของรัฐบาลรวมทั้งนโยบายแผนแม่บทของกระทรวง
(ข) ประสาน เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด
(ค) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณของกรม
(ง) เสนอแนะนโยบายด้านความร่วมมือต่างประเทศ ติดต่อและประสานงานกับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศในด้านความช่วยเหลือ และร่วมมือด้านต่าง ๆ ในหน้าที่ของกรมแสวงหาทรัพยากรและวิชาการจากต่างประเทศสนับสนุนงานด้านการผังเมืองและโยธาธิการ รวมทั้งการจัดประชุมและเจรจาตามที่ได้รับมอบหมาย
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(5) กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (Information and Public Relations Division) มีอำนาจหน้าที่
(ก) ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผังเมืองและโยธาธิการ
(ข) โฆษณา ปิดประกาศ ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อการจัดทำผังเมืองตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
(ค) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรม ความรู้ความก้าวหน้าและผลการปฏิบัติงานของกรม
(ง) ควบคุมดูแลและให้บริการเกี่ยวกับงานด้านโสตทัศน์ปกรณ์และสร้างเครือข่ายประชาคมเพื่อความร่วมมือในงานด้านผังเมือง
(จ) ให้บริการข้อมูลข่าวสารและดำเนินการเกี่ยวกับงานห้องสมุด
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(6) กองนิติการ ( Legal Affairs Division ) มีอำนาจหน้าที่
(ก) ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายในความรับผิดชอบของกรมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(ข) ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญางานเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ งานเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรม
(ค) ดำเนินการเกี่ยวกับงานพิจารณาอุทธรณ์งานวางทรัพย์ และงานสอบสวนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรม
(ง) ดำเนินการเกี่ยวกับการร่างกฎหมาย การวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย การศึกษาวิเคราะห์และพัฒนากฎหมายที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรม
(จ) กำกับตรวจสอบการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าพนักงานท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(7) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Technology Center ) มีอำนาจหน้าที่
(ก) พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม
(ข) จัดระบบการสำรวจการเก็บ และการใช้ประโยชน์ข้อมูลด้านการผังเมือง และโยธาธิการของหน่วยงานในสังกัด
(ค) เป็นศูนย์กลางเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านการผังเมืองและโยธาธิการให้บริการข้อมูล และจัดการระบบงานข้อมูลและระบบงานสถิติ
(ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ไดรับมอบหมาย
(8) สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง ( Urban Development Training Institute ) มีอำนาจหน้าที่
(ก) พัฒนาความรู้ความสามารถในงานการผังเมืองและโยธาธิการ ให้กับบุคลากรของกรม หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยกเว้นการพัฒนาข้าราชการระดับสูงและหลักสูตรทั่วไป
(ข) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(9) สำนักควบคุมการก่อสร้าง ( Construction Supervision Bureau ) มีอำนาจหน้าที่
(ก) กำหนดและพัฒนามาตรฐานเทคนิคการก่อสร้างอาคารและโครงสร้างพื้นฐาน
(ข) ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานงานก่อสร้าง
(ค) ให้การสนับสนุนและคำปรึกษาในงานก่อสร้างอาคารและโครงสร้างพื้นฐาน
(ง) ดำเนินการและให้บริการในงานควบคุมการก่อสร้าง การบูรณะ และการบำรุงรักษาอาคารและโครงสร้างพื้นฐาน
(จ) ดำเนินการตรวจสอบความมั่นคง แข็งแรง และความปลอดภัยอาคารของรัฐ
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(10) สำนักผังประเทศและผังภาค ( National and Regional Planning Bureau ) มีอำนาจหน้าที่
(ก) กำหนดนโยบายและผังกลยุทธ์การใช้ประโยชน์ที่ดิน ระบบการตั้งถิ่นฐานและโครงสร้างพื้นฐานระดับประเทศระดับภาค และระดับจังหวัดตามนโยบายของรัฐ และถ่ายทอดกรอบนโยบายสู้ผังระดับเมืองและระดับพื้นที่
(ข) ประสานความเชื่อมโยงของผังทุกระดับและกำกับดูแลการพัฒนาให้เป็นไปตามนโยบายด้านการผังเมือง
(ค) ให้คำปรึกษาด้านการผังเมืองแก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน
(ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(11) สำนักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ ( Comprehensive and Specific Planning Bureau ) อำนาจหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบในการดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองรวมทั้งผังประเภทอื่น ๆ ตามนโยบายของรัฐ ควบคุมกำกับดูแลการวางผังกายภาพ ออกแบบผังชุมชน ภูมิสถาปัตยกรรม จัดทำข้อกำหนดตามผัง ส่งเสริมสนับสนุน กำกับ ดูแลและตรวจสอบการวางและจัดทำผังเมืองรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งวางแผน จัดลำดับ และวิเคราะห์ผลกระทบ ที่เกิดจากโครงการพัฒนาที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานร่วมกับหรือ สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
(12) สำนักพัฒนามาตรฐาน ( Standard Development Bureau ) มีอำนาจหน้าที่
(ก) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และวิจัยพัฒนามาตรฐานและวิชาการรวมทั้งกระบวนการด้านการผังเมืองและโยธาธิการ
(ข) จัดทำหลักเกณฑ์มาตรฐาน และคู่มือด้านการผังเมืองและโยธาธิการ
(ค) สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการผังเมือง ติดตามและประเมินผล ด้านการผังเมืองและโยธาธิการ
(ง) ส่งเสริมสนับสนุนด้านมาตรฐานวิชาการ และการประเมินผลแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(13) สำนักวิศวกรรมการผังเมือง ( Town and Country Planning Engineering Bureau ) มีอำนาจหน้าที่
(ก) ดำเนินการสำรวจ รังวัดและจัดทำแผนที่เพื่อการผังเมืองทุกระดับ
(ข) ศึกษา วิเคราะห์กำหนดนโยบายและแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
(ค) ดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองทุกระดับด้านการออกแบบการวางแผนผังโครงการคมนาคมและขนส่งและระบบ สาธารณูปโภคและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
(ง) ให้คำปรึกษาและสนับสนุนวิชาการผังเมืองด้านการสำรวจและจัดทำแผนที่การวางแผนวิศวกรรม แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(14) สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ ( Structural Engineering and System Bureau) มีอำนาจหน้าที่
(ก) กำหนดมาตรฐานและข้อกำหนดในการออกแบบ ก่อสร้างและบูรณะอาคาร ด้านวิศวกรรมโครงสร้างและวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมสุขาภิบาล
(ข) ดำเนินการออกแบบอาคาร ด้านวิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมสุขาภิบาล
(ค) ให้คำปรึกษาในงานออกแบบอาคารด้านวิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล และ วิศวกรรมสุขาภิบาล
(ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ไดรับมอบหมาย
(15) สำนักสถาปัตยกรรม ( Architecture Bureau ) มีอำนาจหน้าที่
(ก) ให้บริการและคำปรึกษาในการวางแผนและบริหารโครงการเพื่อวางผังแม่บท
(ข) จัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อกำหนดวงเงินงบประมาณ
(ค) ดำเนินการและให้คำปรึกษาในการออกแบบเพื่อการก่อสร้าง เพื่อการบูรณะซ่อมแซมและบำรุงรักษาในงานสถาปัตยกรรม งานภูมิสถาปัตยกรรมและงานมัณฑนศิลป์
(ง) กำหนดและจัดทำแบบมาตรฐาน เกณฑ์การประมาณราคาและมาตรฐานงานด้านสถาปัตยกรรมภูมิสถาปัตยกรรม และมัณฑนศิลป์
(จ) วิจัยและพัฒนา รวมทั้งเผยแพร่งานสถาปัตยกรรม งานภูมิสถาปัตยกรรม และงานมัณฑนศิลป์
(ฉ) ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ และการกำกับดูแลโครงการก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรมภูมิสถาปัตยกรรม และมัณฑนศิลป์
(ช) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและราคา งานสถาปัตยกรรม งานภูมิสถาปัตยกรรม และมัณฑนศิลป์
(ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(16) สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง ( Town and Country Development Bureau ) มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำแผนงาน โครงการและแผนปฏิบัติการตามผังเมือง ศึกษาวิเคราะห์และออกแบบก่อสร้างเพื่อการโยธาธิการและการผังเมือง ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และกำกับตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เป็นไปตามผังเมืองที่กำหนดให้คำปรึกษา สนับสนุน และบริการในงานออกแบบวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมไฟฟ้า และ วิศวกรรมเครื่องกล ให้คำปรึกษาสนับสนุนและสำรวจออกแบบเพื่อการพัฒนา อนุรักษ์บูรณะและป้องกันพื้นที่ตลิ่งและชายฝั่ง และระบบการป้องกันน้ำท่วมปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(17) สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร ( Building Control Bureau ) มีอำนาจหน้าที่
(ก) เสนอแนะการกำหนดนโยบายด้านการควบคุมอาคาร
(ข) ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(ค) กำหนดมาตรฐานการควบคุมอาคารด้านความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การสถาปัตยกรรม และการอำนวยความสะดวกแก่
(ง) กำกับการตรวจสอบสภาพและการใช้อาคารให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย
(จ) กำกับตรวจสอบการใช้อำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดินของเจ้าพนักงานท่องถิ่นหรือผู้ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
(ฉ) กำกับดูแลและกำหนดมาตรฐานการขุดดินและถมดิน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
(ช) ตรวจรับรองคุณภาพความปลอดภัยของวัสดุและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในอาคาร ให้เป็นไปตามกฎหมายควบคุมอาคาร
(ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ไม่ได้รับมอบหมาย
 
อำนาจหน้าที่หน่วยงานภายใน 7 หน่วยงาน มีดังนี้
(1) กองผังเมืองเฉพาะ
(2) สำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
(3) สำนักงานคณะกรรมการผังเมือง
(4) กองออกแบบและก่อสร้างพลับพลาพิธี
(5) สำนักงานวิเทศน์สัมพันธ์
(6) กองวิเคราะห์วิจัยและทดสอบวัสดุ
(7) กองบูรณะและบำรุงรักษา
 
 
(1) กองผังเมืองเฉพาะ มีอำนาจหน้าที่
เป็นหน่วยงานมีฐานะเทียบเท่ากอง มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองเฉพาะตามกฎหมายว่าด้วย การผังเมือง รวมทั้งผังประเภทอื่น ๆ ตามนโยบายของรัฐบาลควบคุมกำกับ ดูแลการวางผังกายภาพ ออกแบบผังชุมชน ภูมิสถาปัตยกรรม จัดทำข้อกำหนดตามผังส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแล และตรวจสอบการวางและจัดทำผังเมืองเฉพาะของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จักทำโครงการนำร่องเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูเมืองสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
(2) สำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ มีอำนาจหน้าที่
เป็นหน่วยงานมีฐานะเทียบเท่ากอง ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ดำเนินงานด้านเงินทุน หมุนเวียน หรือกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จัดทำ ดำเนินการ และบริหารโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้สอดคลองกับ การผังเมือง และนโยบายทุกระดับ ส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำ โครงการจัดรูปที่ดิน เพื่อพัฒนาพื้นที่สนับสนุน เผยแพรประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ทางวิชาการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่ไดรับมอบหมาย
 
(3) สำนักงานคณะกรรมการผังเมือง มีอำนาจหน้าที
เป็นหน่วยงานมีฐานะเทียบเท่ากอง มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการให้คำปรึกษาด้านวิชาการผังเมืองแก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น วิเคราะห์ กลั่นกรองเรื่องและเสนอความเป็นในเบื้องต้น ดำเนินการเกี่ยวกับงานวิชาการและงานประชุมคณะกรรมการผังเมือง คณะกรรมการผังเมือง และคณะกรรมการอุทธรณ์ งานพิจารณาคำร้องและอุทธรณ์ของผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งแจ้งมติ คณะกรรมการตามมติของหน่วยงาน หรือบุคคลตามกฎหมาย ว่าด้วยการผังเมือง
 
(4) กองออกแบบและก่อสร้างพลับพลาพิธี มีอำนาจหน้าที
เป็นหน่วยงานมีฐานะเทียบเท่ากอง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ กำหนดมาตรฐานงานพลับพลาพิธีตกแต่งสถานที่พระราชพิธี และรัฐพิธีดำเนินการก่อสร้างพลับพลาพิธีสถานที่พระราชพิธีและรัฐพิธีเตรียมการต้อนรับบุคคลสำคัญ แขกของรัฐบาล สนับสนุน และปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
(5) สำนักงานวิเทศน์สัมพันธ์
เป็นหน่วยงานมีฐานะเทียบเท่ากอง มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
- เสนอแนะนโยบายด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ
- ติดต่อประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างประเทศในด้านความช่วยเหลือและร่วมมือด้านต่างๆ ในหน้าที่ของกรม
- แสวงหาทรัพยากรและวิชาการจากต่างประเทศ
- สนับสนุนงานด้านการผังเมืองและโยธาธิการ
- ส่งเสริมและเผยแพร่การจัดทำเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศ
- การจัดประชุมและเจรจากับต่างประเทศ การช่วยเหลือผู้เชี่ยวชาญและการจัดประชุมให้กับชาวต่างประเทศ
- ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
(6) กองวิเคราะห์วิจัยและทดสอบวัสดุ
เป็นหน่วยงานมีฐานะเทียบเท่ากอง มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการทดสอบ วิเคราะห์ วิจัย คุณสมบัติของวัสดุก่อสร้างในงานก่อสร้างทางผิวจราจร สะพาน อาคาร และเขื่อนให้ถูกต้องตามหลักวิชาชีพด้านวิศวกรรม ตรวจสอบ ทดสอบวัสดุโครงสร้างของสิ่งก่อสร้างที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และ/หรือ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง รวมทั้งส่วนของโครงสร้างที่ได้รับความเสียหาย เพื่อนำผลมาพิจารณาคุณสมบัติวัสดุโครงสร้าง ทำการเจาะสำรวจชั้นดินเพื่อการออกแบบทาง สะพาน อาคาร และเขื่อน ให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในงานก่อสร้าง จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศด้านวิศวกรรมในงานก่อสร้างของกองวิเคราะห์และวิจัยและทดสอบวัสดุ
 
(7) กองบูรณะและบำรุงรักษา
เป็นหน่วยงานมีฐานะเทียบเท่ากอง มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดทำแผนงาน บูรณะและบำรุงรักษา เขื่อนป้องกันตลิ่งและชายฝั่ง ระบบการป้องกันน้ำท่วมชุมชนและการพัฒนาเมือง จัดทำแผนงานการระบายน้ำโดยการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช โดยใช้เครื่องจักรกลสนับสนุนการดำเนินการกำจัดผักตบชวา และวัชพืชในแหล่งน้ำแก่ชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น สนับสนุนเครื่องจักรกลและเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์แก่ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น เพื่อการระบายน้ำ บำรุงรักษาเครื่องจักรกล เรือกำจัดผักตบชวา เครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรกลอื่นๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน สนับสนุนและให้คำปรึกษาด้านการบูรณะและบำรุงรักษาเขื่อนป้องกันตลิ่งและชายฝั่ง ระบบป้องกันน้ำท่วมชุมชน และการพัฒนาเมืองแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุน ส่งเสริม การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพมาใช้ในการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำค้นคว้า ส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน และเผยแพร่แนวทางหรือวิธีการรวามทั้งสาธิตการนำผักตบชวาที่ได้กำจัด จากแหล่งน้ำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในครัวเรือนและเชิงพาณิชย์ให้แก่ชุมชนในพื้นที่ และปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
 
ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ( Regional Administration )
 
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด( The Provincial Office of Public Works and Town & Country Planning ) ( ....( ชื่อจังหวัด )....Office of Public Works and Town & Country Planning ) มีอำนาจหน้าที่
(ก) ดำเนินการ สนับสนุน ให้คำปรึกษา และบริการทางวิชาการเกี่ยวกับการผังเมืองและโยธาธิการ ที่อยู่ในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรม แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ข) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นหรือที่ได้รับมอบหมาย