เผยแพร่ระบบและเครื่องมือด้านผังเมืองและการอาคาร

เผยแพร่ระบบและเครื่องมือด้านผังเมืองและการอาคาร

  • by kittisak - Sat, 09/22/2018 - 00:42

โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ระบบและเครื่องมือปฏิบัติงานด้านผังเมืองและการอาคาร

1
ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านการผังเมืองและการอาคารเพื่อรองรับการพัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต

(Smart Land and Building of Phuket)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

1
ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

วันที่เอกสาร: 
22 ก.ย.2561