รวมข้อกฎหมายก่อสร้างอาคารในจังหวัดภูเก็ต

  • by kittisak - Tue, 05/21/2019 - 15:37

1-1 ผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต (ฉ.1) 2554

1-2 ผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต (ฉ.2) 2554

1-3 ผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต (ฉ.3) 2556

1-4 ผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต (ฉ.4) 2558

2 กท.ควบคุมอาคาร ฉบับที่ 15-2529

3 กท.ควบคุมอาคาร ฉบับที่ 20-2532

4 กท.ห้ามอาคารค้าปลีกค้าส่งจังหวัดภูเก็ต-2547

5-1 กท.จัดสรรที่ดินภูเก็ต ฉบับที่ 1-2546

5-2 กท.จัดสรรที่ดินภูเก็ต ฉบับที่ 2-2550

6-1 เทศบัญญัติเรื่องที่จอดรถยนต์-ทต.ศรีสุนทร 2558

6-2 เทศบัญญัติเรื่องที่จอดรถยนต์-ทต.เชิงทะเล 2558

6-3 ข้อบัญญัติเรื่องที่จอดรถยนต์ -อบต.เทพกระษัตรี 2558

7 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ จังหวัดภูเก็ต 2560

8 ประกาศจังหวัดภูเก็ต- 2558 (อาคารชิโน-โปรตุกีส)

9-1 ประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่าภูเก็ต 2560

9-2 ประกาศ ภก เรื่อง มาตราก่อสร้างอาคารภาครัฐในเขตเมืองเก่าภูเก็ต 2561

 

Power Point Presentation  บรรยายเทคนิคและข้อกฏหมายแก่สภาสถาปนิก