เอกสารปิดประกาศ 15 วัน

คลิกเลือกเพื่อเปิดอ่านได้ทันที  

1 ประกาศกรมฯ ปิดประกาศ 15 วัน                                                 6.1 ผังโครงการสาธารณูปโภคภูเก็ต

2.1 แผนผังท้องที่ที่จะวางผังภูเก็ต                                                 6.2 รายการประกอบกิจการสาธารณูปโภค

3.1 ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต                                            7.1 ผังสาธารณูปโภคเพื่อการระบายน้ำภูเก็ต

3.2 รายการประกอบผังการใช้ประโยชน์ที่ดินภูเก็ต                            8.1 ข้อกำหนดภูเก็ต

4.1 ผังแสดงพื้นที่โล่งภูเก็ต                                                           8.2 บัญชีท้ายข้อกำหนด (โรงงาน)

4.2 รายการประกอบแผนผังที่โล่ง                                                  9 หลักเกณฑ์แสดงข้อคิดเห็น

5.1 ผังโครงการคมนาคมและขนส่งภูเก็ต                                        10 News ข่าวปิดประกาศ 15 วัน ผังเมืองรวมภูเก็ต

5.2 รายการประกอบแผนผังคมนาคมและขนส่ง                               11 ใบปลิวเชิญประชุม

หรือ  โหลดทั้งหมด เป็นไฟล์ ZIP   ขนาด 40 Mb

 

เอกสารประกอบการประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

สไลด์นำเสนอร่างผังเมืองรวมภูเก็ต (ฉบับปิดประกาศ 15 วัน)

ขั้นตอนการวางผังเมืองรวมภูเก็ต

แบบฟอร์มแสดงข้อคิดเห็นต่อร่างผังเมือง