ยุทธศาสตร์การผังเมือง

วางผังเมืองบนความตกลงใจของคนในชุมชนในการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข โดยมีผังประเทศ ผังภาค และผังอนุภาค เป็นระดับผังนโยบายถ่ายทอดสู่การวางผังระดับจังหวัด

Read More

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

พัฒนาให้เมืองมีความปลอดภัยจากธรรมชาติ มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มีมาตรฐาน โดยมีระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน เขื่อนป้องกันตลิ่ง ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

Read More

ยุทธศาสตร์การการอาคาร

เพื่อให้อาคารมั่นคง ปลอดภัย มีอัตลักษณ์ ประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อนโดยการออกกฎหมายควบคุมอาคาร ตรวจสอบระบบและพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในอาคาร

Read More

ยุทธศาสตร์การบริการด้านช่าง

มุ่งให้บริการงานช่างทุกระดับ ในฐานะช่างของแผ่นดินโดยให้บริการด้านการออกแบบอาคาร ทดสอบวัสดุและให้คำปรึกษาด้านช่าง

Read More
เขียนโดย @dmin

 975281

วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 นายชัยรัตน์  ไกรฤกษ์ รักษาราชการแทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง และเจ้าหน้าที่

เขียนโดย @dmin

DSC 6398

วันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2563 นายชัยรัตน์ ไกรฤกษ์ รักษาราชการแทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพเนื่องใน

เขียนโดย @dmin

DSC 5751

วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 นายชัยรัตน์  ไกรฤกษ์ รักษาราชการแทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมพิธี

เขียนโดย @dmin

DSC 5333

วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายชัยรัตน์  ไกรฤกษ์ 

รักษาราชการแทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุงและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day

แนะนำกรมโยธาธิการและผังเมือง

Recommended Department of Public Works and Town Planning

นายช่างดี กรมโยธาธิการและผังเมือง

Good Department of Public Works and Town Planning

สารดคี "150 ปี นายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม"

"150 years old master of Siam"