ยุทธศาสตร์การผังเมือง

วางผังเมืองบนความตกลงใจของคนในชุมชนในการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข โดยมีผังประเทศ ผังภาค และผังอนุภาค เป็นระดับผังนโยบายถ่ายทอดสู่การวางผังระดับจังหวัด

Read More

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

พัฒนาให้เมืองมีความปลอดภัยจากธรรมชาติ มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มีมาตรฐาน โดยมีระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน เขื่อนป้องกันตลิ่ง ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

Read More

ยุทธศาสตร์การการอาคาร

เพื่อให้อาคารมั่นคง ปลอดภัย มีอัตลักษณ์ ประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อนโดยการออกกฎหมายควบคุมอาคาร ตรวจสอบระบบและพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในอาคาร

Read More

ยุทธศาสตร์การบริการด้านช่าง

มุ่งให้บริการงานช่างทุกระดับ ในฐานะช่างของแผ่นดินโดยให้บริการด้านการออกแบบอาคาร ทดสอบวัสดุและให้คำปรึกษาด้านช่าง

Read More
เขียนโดย @dmin

001 20181220

  วันพฤหัสบดี ที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. จังหวัดพัทลุงโดย นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

เขียนโดย @dmin

009 20181219

วันนี้ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. จากที่ได้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดพัทลุง บริเวณแยกโพธิ์ทอง ถนนสายหลักที่เชื่อมต่อระหว่าง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง กับ จ.นครศรีธรรมราช

เขียนโดย @dmin

005 20181207
วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 06.30 น. นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง
เป็นประธานพิธีบวงสรวงและ
พิธีเจริญพระพุทธมนต์พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี            ณ ที่ว่าการอำเภอศรีนครินทร์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
ซึ่งนายอนุชิต  มากนวล รักษาราชการแทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุงได้เข้าร่วมพิธี

เขียนโดย @dmin

010 20181206

วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 โดยนายอนุชิต มากนวล รักษาราชการแทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง

แนะนำกรมโยธาธิการและผังเมือง

Recommended Department of Public Works and Town Planning

นายช่างดี กรมโยธาธิการและผังเมือง

Good Department of Public Works and Town Planning

สารดคี "150 ปี นายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม"

"150 years old master of Siam"