• ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
  • 1

" เป็นองค์กรแกนนำของประเทศ ในด้านการผังเมือง การพัฒนาเมือง และการอาคาร ให้มีความน่าอยู่ ปลอดภัย รักษาสภาพแวดล้อม ประหยัดพลังงาน และมีอัตลักษณ์ "

พันธกิจ

  1. สนับสนุน กำหนด กำกับ และพัฒนาปรับปรุงให้งานผังเมืองและโยธาธิการ มีมาตรฐานวิชาการ ที่สามารถสนองต่อความต้องการทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  2. สร้างการมีส่วนร่วมกับภาครัฐและประชาชน ในการวางแผนการดำเนินการพัฒนาเมือง ท้องถิ่น และชุมชน
  3. พัฒนา ปรับปรุง ส่งเสริมธรรมาภิบาลและประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย การใช้ประโยชน์ที่ดิน การผังเมืองและโยธาธิการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

ผลการดำเนินการที่คาดหวัง

  • มีการพัฒนาเมืองที่ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของเมือง
  • ประชาชนได้รับบริการด้านช่างที่ได้มาตรฐาน
  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. เอกสารเผยแพร่
  3. จัดซื้อจัดจ้าง
next
prev

 

yotha123นายสมมิตร์ สมบูรณ์
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา

 

ชมวีดีโอ

db area  dpt request  dpt p  dpt service  dpt tool  dpt tool  logosdt 

Facebook Likebox Slider