การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
-------------------------------------------------------------------

ITA คือ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) เป็นการประยุกต์แนวคิดของการประเมินคุณธรรมการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Assessment) ขององค์การต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จ คือ องค์การต่อต้านการทุจริตและสิทธิพลเมือง (Anti-Corruption and Civil Rights Commission: ACRC) จากสาธารณรัฐเกาหลี บูรณาการเข้ากับดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยได้กำหนดเป็นกรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและสังเคราะห์เป็นดัชนีหลักที่สำคัญและจำเป็นในการประเมินโดยจำแนกดัชนีเป็นตัวชี้วัดตัวชี้วัดย่อประเด็นในการสำรวจ และแปลงไปสู่คำถามที่ใช้ในการสอบถามความคิดเห็นหรือรวบรวมจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานของหน่วยงาน


ข้อมูลพื้นฐาน

 ข้อ ข้อมูล
O01  โครงสร้าง
O02  ข้อมูลผู้บริหาร
O03  อำนาจหน้าที่
O04  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O05  ข้อมูลการติดต่อ
O06   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
O07 ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

 ข้อ ข้อมูล 
 O08  Q&A
 O09  Socail Network                                    

การดำเนินงาน

 ข้อ ข้อมูล 
 O10  แผนดำเนินงานประจำปี
- แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
- แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 O11  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
 ประจำปีรอบ 6 เดือน
-ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 O12  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
-ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การปฏิบัติงาน

ข้อ   ข้อมูล
 O13  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ              

การให้บริการ

 ข้อ ข้อมูล 
 O14  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ              
 O15  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 O16  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
 การให้บริการ 
 O17  E-Service

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อ ข้อมูล 
 O18  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
-งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563
 O19  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
-งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563
 O20  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปะจำปี   

 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข้อ   ข้อมูล
 O21  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 O22  ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 O23  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 O24  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 ข้อ  ข้อมูล
 O25

 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
-นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลกรมโยธาธิการและผังเมืองและผังเมือง
-แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดหนองบัวลำภู ปี 2561 - 2564 

O26

 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
กรมโยธาธิการและผังเมือง
-สรุปรายงานผลการดำเนินการตามแผนนปฏิบัติการทรัพยากรบุคคล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
-รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมโยธาธิการและผังเมือง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
-แผนพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของข้าราชการ (Career Path)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรมโยธาธิการและผังเมือง
-หลักสูตรตามแผนการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
-ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง
-โครงการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัคิตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
-เว็บไซต์ประกาศรับสมัครงาน
-บัญชีรายละเอียดการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง
-ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (อำนวยการ ระดับต้น)ข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (อำนวยการ ระดับต้น)
-ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโสคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโสเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโสคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส
-หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพของการฝึกอบรม
-หลักเกณฑ์การพัฒนาบุุคลากร และแบบฟอร์มใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
-ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง
-ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรือง ข้าราชการผู้มีผลปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก
-ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง การบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562
-ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์คำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562เพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562
-ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และ
การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 เมษายน 2563
-หนังสือแจ้งเวียน เรื่อง กรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัยที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตการเบิกจ่ายเงินต่างๆ
-ภาพตัวอย่างโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม

จังหวัดหนองบัวลำภู
– แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล จังหวัดหนองบัวลำภู ปี 2561 - 2564

 O27

 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กรมโยธาธิการและผังเมือง
-เว็บไซต์ประกาศรับสมัครงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง
-ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักผังเมืองปฏิบัติการ และสถาปนิกปฏิบัติการ
-บัญชีรายละเอียดการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง
-ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (อำนวยการ ระดับต้น)
-ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโสคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส
-หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพของการฝึกอบรม
-หลักเกณฑ์การพัฒนาบุุคลากร และแบบฟอร์มใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
-ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง
-ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรือง ข้าราชการผู้มีผลปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก
-ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง การบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562
-ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์คำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562
-ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 เมษายน 2563
-หนังสือแจ้งเวียน เรื่อง กรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัยที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตการเบิกจ่ายเงินต่างๆ
-ภาพตัวอย่างโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม

จังหวัดหนองบัวลำภู
– แผนปฏิบัติราชการบริหารทรัพยากรบุคคล จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
– แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล จังหวัดหนองบัวลำภู ปี 2561 - 2564

 O28  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
กรมโยธาธิการและผังเมือง
-สรุปผลการดำเนินงานของกองการเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
-สรุปผลหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อ ข้อมูล 
 O29

 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
-แผนผังขั้นตอนพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การรับเรื่องร้องเรียนกรณีต่างๆ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง
-ระเบียบกรมโยธาธิการและผังเมือง ว่าด้วยการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ 2556

จังหวัดหนองบัวลำภู
-แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 O30

 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
-ศูนย์ดำรงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง
-การร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมืองโดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ กรมโยธาธิการและผังเมือง

จังหวัดหนองบัวลำภู
-
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 O31

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
กรมโยธาธิการและผังเมือง
-รายงานข้อมูลผลการดำเนินการกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติ
มิชอบ กรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 ข้อ  ข้อมูล
 O32

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
กรมโยธาธิการและผังเมือง
-เว็บบอร์ดกรมโยธาธิการและผังเมือง

จังหวัดหนองบัวลำภู
-ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 O33  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ข้อ  ข้อมูล 
 O34  เจตจำนงค์สุจริตของผู้บริหาร
-เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู            
 O35  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
-กิจกรรมหน่วยงาน

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ  ข้อมูล 
 O36

 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
กรมโยธาธิการและผังเมือง
-การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัดหนองบัวลำภู
-การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

 O37

 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
กรมโยธาธิการและผังเมือง
-การดำเนินการตามมาตรการการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จังหวัดหนองบัวลำภู
-
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ข้อ  ข้อมูล
 O38

 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กรมโยธาธิการและผังเมือง
-โครงการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของ
กรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัดหนองบัวลำภู
-การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนป้องกันการทุจริต

ข้อ ข้อมูล 
 O39

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
กรมโยธาธิการและผังเมือง
-แผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัดหนองบัวลำภู
-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

 O40

 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
กรมโยธาธิการและผังเมือง
-รายงานการติดตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)รายงานการติดตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)

จังหวัดหนองบัวลำภู
-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

 O41

 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
กรมโยธาธิการและผังเมือง
-รายงานการดำเนินการติดตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562

จังหวัดหนองบัวลำภู
-รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ข้อ  ข้อมูล 
 O42  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 O43  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
อาคารศาลากลาง ชั้น 4 ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000    โทร 0-4231-6697    โทรสาร 0-4231-6696