ยุทธศาสตร์การผังเมือง

วางผังเมืองบนความตกลงใจของคนในชุมชนในการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

อ่านเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

พัฒนาให้เมืองมีความปลอดภัยจากธรรมชาติ มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มีมาตรฐาน

อ่านเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์การอาคาร

เพื่อให้อาคารมั่นคง ปลอดภัย มีอัตลักษณ์

อ่านเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์การบริการด้านช่าง

มุ่งให้บริการงานช่างทุกระดับ ในฐานะช่างของแผ่นดิน

อ่านเพิ่มเติม

nbanner
gservicemenu

gservicemenu2
gservicemenu3
gservicemenu4

boss63
 นางสาวสุมาลี บุบผาอินทร์
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู

bn manual
title center information
finance2
bannertor
FB
procure sm
bn ita2
62 plan

visitweb

050929
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
18
136
409
49659
3208
3693
50929
Your IP: 35.170.78.142
2020-10-30 02:18

bn dumrongtam
bn info center
bn wh center
bn process land
bn theater 01
bn phonebook
form dev


banner Ann
anigif2563062612
คำปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2563 : คลิกที่นี่
ชม Video วันต่อต้านยาเสพติดทั้งหมด : คลิกที่นี่
Download Video วันต่อต้านยาเสพติดทั้งหมด : คลิกที่นี่
Download สื่อวันต่อต้านยาเสพติดทั้งหมด : คลิกที่นี่

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ และมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ... อ่านเพิ่มเติมupdate

25621213กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองหนองบัวลำภู พ.ศ. ๒๕๖๒ ... อ่านเพิ่มเติมupdate

 

heartUntitled 2/Untitled 1heart 

banner Act

4

เมื่อวันที่ (7 สิงหาคม 2563) เวลา 14.00 น. นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองหนองบัวลำภู พ.ศ. 2562 โดยมี นางนันทนา จำจด นักผังเมืองชำนาญการพิเศษ นางสาวฐิติมา ปิยโชติสกุลชัย นักผังเมืองชำนาญการ นางสาววิไลลักษณ์ ภูริภักดีสนอง นิติกรชำนาญการ และนายธีรพงษ์ พุ่มเจริญ วิศวกรโยธาชำนาญการ ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง และกลุ่มงานวิชาการผังเมืองของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดข้อกำหนดของกฎกระทรวงฯและตอบข้อซักถาม ในการนี้ นางสาวสุมาลี บุบผาอินทร์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู เข้าร่วมรับฟังคำชี้แจงด้วย สำหรับการประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ในการชี้แจงความเป็นมา ความสำคัญ และข้อกำหนดของกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองหนองบัวลำภู พ.ศ. 2562 ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างถูกต้อง ตลอดทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ซักถามข้อสงสัยของกฎกระทรวงดังกล่าวด้วย ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 1 หนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดเหนองบัวลำภู
Fotor 159703333390956

 

banner Auc

banner Aoc

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
อาคารศาลากลาง ชั้น 4 ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000    โทร 0-4231-6697    โทรสาร 0-4231-6696