ยุทธศาสตร์การผังเมือง

วางผังเมืองบนความตกลงใจของคนในชุมชนในการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

อ่านเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

พัฒนาให้เมืองมีความปลอดภัยจากธรรมชาติ มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มีมาตรฐาน

อ่านเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์การอาคาร

เพื่อให้อาคารมั่นคง ปลอดภัย มีอัตลักษณ์

อ่านเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์การบริการด้านช่าง

มุ่งให้บริการงานช่างทุกระดับ ในฐานะช่างของแผ่นดิน

อ่านเพิ่มเติม

nbanner
gservicemenu

gservicemenu2
gservicemenu3
gservicemenu4

bn manual
title center information
finance2
bannertor
FB
procure sm
bn ita2
62 plan
2020 11 03
8084842

visitweb

053856
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
91
81
651
52538
2785
3350
53856
Your IP: 3.238.107.166
2020-11-29 19:52

bn dumrongtam
bn info center
bn wh center
bn process land
bn theater 01
bn phonebook
form dev


banner Ann

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ และมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ... อ่านเพิ่มเติมupdate

25621213กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองหนองบัวลำภู พ.ศ. ๒๕๖๒ ... อ่านเพิ่มเติมupdate

 

heartUntitled 2/Untitled 1heart 

banner Act

S 43401235

วันนี้ (5 ส.ค. 63) เวลา 09.30 น. นายสมหวัง บุญระยอง ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง เขตตรวจราชการที่10 เดินทางมาประชุมตรวจและติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีประเด็นตรวจราชการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย อาทิ การกำจัดผักตบชวา การตรวจสอบอาคาร ทั้งของภาครัฐและเอกชน เครื่องเล่น งานตามภารกิจของกรมฯ ศูนย์ทดสอบวัสดุ และตรวจเยี่ยมการทำงานของบุคลากรของสำนักงานฯ ซึ่งผู้ตรวจราชการกรมฯ ได้รับทราบปัญหาและอุปสรรคของการปฏิบัติราชการ และเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติอันเป็นประโยชน์ แก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นางสาวสุมาลี บุบผาอินทร์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ ได้ให้การต้อนรับ และกล่าวรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานฯในไตรมาสที่ผ่านมาให้ท่านผู้ตรวจราชการกรมได้รับทราบ
S 43401227

banner Auc

banner Aoc

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
อาคารศาลากลาง ชั้น 4 ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000    โทร 0-4231-6697    โทรสาร 0-4231-6696