ประวัติโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู

boss63

ชื่อ – สกุล นางสาวสุมาลี บุบผาอินทร์

ประวัติการศึกษา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ศิลปศาสตรบัณฑิต (มนุษยศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติการรับราชการ 

30 ตุลาคม 2551 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ผังเมือง 8ว สำนักพัฒนามาตรฐาน
11 ธันวาคม 2551 นักวิเคราะห์ผังเมืองชำนาญการพิเศษ สำนักพัฒนามาตรฐาน
11 พฤศจิกายน 2557 นักวิเคราะห์ผังเมืองชำนาญการพิเศษ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

6 พฤศจิกายน 2562 นักวิเคราะห์ผังเมืองชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
อาคารศาลากลาง ชั้น 4 ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000    โทร 0-4231-6697    โทรสาร 0-4231-6696