รายงานงบการเงิน

ประจำสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
ประจำเดือนของแต่ละปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2560 - - - - - มี.ค.60 เม.ย.60 พ.ค.60 มิ.ย.60 ก.ค.60 ส.ค.60 ก.ย.60 
ปีงบประมาณ 2561 ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61
ปีงบประมาณ 2562 ต.ค.61 พ.ย.61 ธ.ค.61 ม.ค.62 ก.พ.62 มี.ค.62 เม.ย.62  พ.ค.62 มิ.ย.62 ก.ค.62  ส.ค.62 ก.ย.62 
ปีงบประมาณ 2563 ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63

รายงานงบการเงิน

ประจำสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
ประจำปีงบประมาณ

 ปีงบประมาณ  2562
2563  2564  2565  2566  2567  2568 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
อาคารศาลากลาง ชั้น 4 ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000    โทร 0-4231-6697    โทรสาร 0-4231-6696