สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

ปีงบประมาณ 2558 ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58
ปีงบประมาณ 2559 ต.ค.58 พ.ย.58 ธ.ค.58 ม.ค.59 ก.พ.59 มี.ค.59 เม.ย.59 พ.ค.59 มิ.ย.59 ก.ค.59 ส.ค.59 ก.ย.59
ปีงบประมาณ 2560 ต.ค.59 พ.ย.59 ธ.ค.59 ม.ค.60 ก.พ.60 มี.ค.60 เม.ย.60 พ.ค.60 มิ.ย.60 ก.ค.60 ส.ค.60 ก.ย.60
ปีงบประมาณ 2561 ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61
ปีงบประมาณ 2562 ต.ค.61 พ.ย.61  ธ.ค.61 ม.ค.62 ก.พ.62  มี.ค.62  เม.ย.62 พ.ค.62 มิ.ย.62 ก.ค.62 ส.ค.62 ก.ย.62
ปีงบประมาณ 2563 ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63
ปีงบประมาณ 2564 ต.ค.63 พ.ย.63 ธ.ค.63 ม.ค.64 ก.พ.64 มี.ค.64 เม.ย.64 พ.ค.64 มิ.ย.64 ก.ค.64 ส.ค.64 ก.ย.64

กลับหน้าหลัก

 

 

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
อาคารศาลากลาง ชั้น 4 ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000    โทร 0-4231-6697    โทรสาร 0-4231-6696