การให้บริการข้อมูลข่าวสาร

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
           มาตรา 7 (1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
                               ทำเนียบผู้บริหารกรมโยธาธิการและผังเมือง
 
                              ทำเนียบโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
           มาตรา 7 (2) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน

          * หมายเหตุ มาตรา 7 (1) และ มาตรา 7 (2) การแบ่งส่วนราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง
           มาตรา 7 (3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
                    - ระเบียบกรมฯ ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ
           มาตรา 7 (4) กฎ มติ ครม. ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน

                    4.1 ประเภทกฏกระทรวง
                       4.1.1 การแก้ไขกฎกระทรวง
                    4.2 ประเภทประกาศกระทรวงมหาดไทย
                    4.3 ประเภทพระราชกฤษฎีกา
 
                   4.4 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตาม
ตามภารกิจ ของกรม โยธาธิการและผังเมือง ได้แก่

1.ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชนรวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาคำวินิจฉัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภารกิจกรมโยธาธิการและผังเมือง

           1.1 ข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
           1.2 คำวินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
           1.3 ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ

2.นโยบายและการตีความ
           - มติที่ประชุมเพื่อมอบหมาย สั่งการให้ทุกหน่วยงานของกรมฯ ถือปฏิบัติ ( มติที่ประชุมกระทรวงมหาดไทย  /  มติที่ประชุมกรม

           - ทิศทางองค์กร
           - ยุทธศาสตร์องค์กร

3.แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
          - แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
          - แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
          - แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
         - แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
          - แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

4.คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงาน
         - มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง

            - หมวดผังเมือง
            - หมวดโยธา
         **(สำหรับคู่มือที่ไม่สามารถดาวน์โหลดได้ กรุณาติดต่อด้วยตัวเองที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมโยธาธิการและผังเมือง)

5.สิ่งพิมพ์ที่อ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา
         - กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดหนองบัวลำภู พ.ศ. 2558

6.สัญญาสัมปทาน , สัญญาผูกขาดตัดตอน , สัญญารวมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ,สัญญาอื่นๆ
         - สัญญาสัมปทาน ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
         - สัญญาผูกขาดตัดตอน ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
         - สัญญารวมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
         - สัญญาจ้างอื่น

7.มติ ครม. มติคณะกรรมการตามกฎหมาย
         7.1 มติ ครม. มติคณะกรรมการ
         7.2 มติ คณะกรรมการตามกฎหมาย
              - มติคณะกรรมการผังเมือง
              - มติคณะกรรมการจัดรูปที่ดิน

8.ประกาศประกวดราคา / สอบราคาสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน/ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
        8.1 ประกาศประกวดราคา
        8.2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
        8.3 ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EIA) - ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
        8.4 เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโป่งใสของหน่วยงานของรัฐ
        8.5 งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณที่หน่วยงานรัฐได้ทำการศึกษา
 
       8.6 รายงานงบการเงินประจำสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู

9.การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
       9.1 สถิติ/ข้อมูลสารสนเทศด้านบุคคล
        9.2 โครงสร้างการบริหารราชการโครงสร้างการบริหารราชการ
        9.3 โครงสร้างอัตรากำลังโครงสร้างอัตรากำลัง
        9.4 หลักเกณฑ์การบริหารบุคคลหลักเกณฑ์การบริหารบุคคล
        9.5 หลักเกณฑ์การบริหารบุคคลหลักเกณฑ์การบริหารงานพนักงานราชการหลักเกณฑ์การบริหารบุคคลหลักเกณฑ์การบริหารงานพนักงานราชการ
        9.6 หลักเกณฑ์การบริหารงานลูกจ้างประจำหลักเกณฑ์การบริหารงานลูกจ้างประจำ
 
       9.7 ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

10.มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
      10.1 แนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพฯแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพฯ
       10.2 กรอบการประเมินส่วนราชการฯของกรมกรอบการประเมินส่วนราชการฯของกรม
       10.3 คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพฯคู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพฯ
       10.4 แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด ผ่านระบบการรายงานผลการประเมินส่วนราชการ(e-SAR)
 
      10.5 รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพฯ (การประเมินตนเอง)
 
      10.6 สรุปผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพฯสรุปผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพฯ

11.การประเมินผู้บริหารองค์การ
       
11.1 แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ
       11.2 คู่มือการประเมินผู้บริหารองค์การคู่มือการประเมินผู้บริหารองค์การ 
12.มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
       
12.1 ประมวลจริยธรรมประมวลจริยธรรม
      12.2 จรรยาข้าราชการจรรยาข้าราชการ
       12.3 คณะกรรมการจริยธรรมคณะกรรมการจริยธรรม
       12.4 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
อาคารศาลากลาง ชั้น 4 ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000    โทร 0-4231-6697    โทรสาร 0-4231-6696