25step
Land reform process 02
(ปัจจุบัน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส กำลังดำเนินโครงการถึงขั้นตอนที่ 8)
*ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2563


ประกาศโครงการจัดรูปที่ดิน
ในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

ประกาศเขตสำรวจโครงการจัดรูปที่ดิน
ในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

 

ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส(หลังเก่า) ถ.พิชิตบำรุง อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 :: E-Mail :: surveyorcpo@gmail.com Fax :: 073-515-079-82  Tel :: 073-515-080-83