dptlogo
:: สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส ::
:: ศาลากลางหลังเก่า ถนนพิชิตบำรุง อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000 ::
:: ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 073-515-079 ::  
:: ฝ่ายปฏิบัติการ 073-515-082 ::
:: กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ 073-515-080 ::  
:: กลุ่มงานวิชาการผังเมือง 073-515-081 ::
:: โทรสาร 073-515-079 :: 

ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส(หลังเก่า) ถ.พิชิตบำรุง อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 :: E-Mail :: surveyorcpo@gmail.com Fax :: 073-515-079-82  Tel :: 073-515-080-83