ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส(หลังเก่า) ถ.พิชิตบำรุง อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 :: E-Mail :: surveyorcpo@gmail.com Fax :: 073-515-079-82  Tel :: 073-515-080-83