dptlogo
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส 
มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ดำเนินการ สนับสนุน ให้คำปรึกษา และบริการทางวิชาการเกี่ยวกับการผังเมืองและโยธาธิการที่อยู่
     ในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรมแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 

ที่มา: ตามกฏกระทรวง 2558

ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส(หลังเก่า) ถ.พิชิตบำรุง อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 :: E-Mail :: surveyorcpo@gmail.com Fax :: 073-515-079-82  Tel :: 073-515-080-83