ยุทธศาสตร์การผังเมือง

วางผังเมืองบนความตกลงใจของคนในชุมชนในการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข โดยมีผังประเทศ ผังภาค และผังอนุภาค เป็นระดับผังนโยบายถ่ายทอดสู่การวางผังระดับจังหวัด

อ่านเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

พัฒนาให้เมืองมีความปลอดภัยจากธรรมชาติ มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มีมาตรฐาน โดยมีระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน เขื่อนป้องกันตลิ่ง ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

อ่านเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์การอาคาร

เพื่อให้อาคารมั่นคง ปลอดภัย มีอัตลักษณ์ ประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อนโดยการออกกฎหมายควบคุมอาคาร ตรวจสอบระบบและพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในอาคาร

อ่านเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์การบริการด้านช่าง

มุ่งให้บริการงานช่างทุกระดับ ในฐานะช่างของแผ่นดินโดยให้บริการด้านการออกแบบอาคาร ทดสอบวัสดุและให้คำปรึกษาด้านช่าง

อ่านเพิ่มเติม

img323 Page 2
นายประสิทธิ์  ศรีภิรมย์
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา

procure sm

จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซต์

033858
วันนี้
เมื่อวาน
ในสัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
29
306
717
32759
2131
1679
33858

Your IP: 3.231.220.225
2020-05-30 23:03

ศูนย์ให้บริการ

 

 

 

  

 

 site logo original

 Dham banner fill 278x77

 logo

 

 

(new)   แนวทางการจัดทำแผนผังแสดงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 (ดาวน์โหลด)

(new)   ขั้นตอนและกระบวนการแก้ไขผังเมืองรวมตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 กรณีดำเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดาวน์โหลด)

(new)   ขั้นตอนและกระบวนการแก้ไขผังเมืองรวมตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 กรณีดำเนินการโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง (ดาวน์โหลด)

(new)   ขั้นตอนและกระบวนการวางและจัดทำผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 กรณีดำเนินการโดยองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น (ดาวน์โหลด)

(new)   ขั้นตอนและกระบวนการวางและจัดทำผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 (ดาวน์โหลด)

(new)   งดให้บริการงานตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา (สามารถตรวจสอบผ่านช่องทางดังนี้)

 (new)   หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ มท 0710/ว 2132 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติกรณีการดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารประเภทอื่นเพื่อมาประกอบธุรกิจโรงแรม

หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0022.03/29843 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562  เรื่อง  ส่งเจ้าหน้าที่มาให้คำปรึกษาและคำแนะนำงานสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง

หนังสือสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0022.03/2570 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562  เรื่อง  ส่งเจ้าหน้าที่มาให้คำปรึกษาและคำแนะนำงานสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง

คู่มือตรวจสอบและซ่อมแซมบ้านหลังน้ำลด

คู่มือแนะนำการปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 6/2562 เรื่อง มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท ลงวันที่ 12 มิถุนายน พุทธศักราช 2562

เรื่อง การปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 6/2562 เรื่อง มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท ลงวันที่ 12 มิถุนายน พุทธศักราช 2562

เรื่อง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นเอกสารหรือหลักฐานของผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม ซึ่งมีอาคารที่มีลักษณะตามข้อ 2 ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 6/2562 เรื่อง มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท ลงวันที่ 12 มิถุนายน พุทธศักราช 2562

เรื่อง การประกาศคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 6/2562 เรื่อง มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรม

เรื่อง การประกาศพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562

เรื่อง  ขอให้กำชับเจ้าพนักงานท้องถิ่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  เรื่อง  การตรวจสอบอาคาร

เรื่อง  การควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาคารและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่

เรื่อง  ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล เพื่อการติดต่อขอตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน

เรื่อง  แจ้งคำสั่งเเต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยเครื่องเล่นแบบฟอร์ม

เรื่อง  กฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธรุกิจโรงเเรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

forking create 02 tn

 banner Auc

»ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำจักราช บริเวณบ้านประตูชัย หมู่ที่ 14 ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

»สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ

»ประกวดราคาจ้างโครงการตามพระราชดำริ : ก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

»ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองวังโป่ง ม.1,6 ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ความยาว 500 เมตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

»ก่อสร้างห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ณ โรงเรียนบ้านหลักร้อย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
»สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ถนนมหาดไทย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

»ประกวดราคาจ้างปรับปรุงศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

»ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำมาศ ฝั่งบ้านตาทุ่ง หมู่ที่ 11 ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ความยาว 216 เมตร

Rss จัดซื้อจัดจ้าง

งานด้านผังเมือง

กฎหมายโยธาธิการฯ

 

   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา

อาคารหอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ถนนมหาดไทย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนคราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทร./โทรสาร  0 4424 4311,  korat@dpt.mail.go.th