ยุทธศาสตร์การผังเมือง

วางผังเมืองบนความตกลงใจของคนในชุมชนในการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข โดยมีผังประเทศ ผังภาค และผังอนุภาค เป็นระดับผังนโยบายถ่ายทอดสู่การวางผังระดับจังหวัด

อ่านเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

พัฒนาให้เมืองมีความปลอดภัยจากธรรมชาติ มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มีมาตรฐาน โดยมีระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน เขื่อนป้องกันตลิ่ง ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

อ่านเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์การอาคาร

เพื่อให้อาคารมั่นคง ปลอดภัย มีอัตลักษณ์ ประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อนโดยการออกกฎหมายควบคุมอาคาร ตรวจสอบระบบและพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในอาคาร

อ่านเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์การบริการด้านช่าง

มุ่งให้บริการงานช่างทุกระดับ ในฐานะช่างของแผ่นดินโดยให้บริการด้านการออกแบบอาคาร ทดสอบวัสดุและให้คำปรึกษาด้านช่าง

อ่านเพิ่มเติม


นายประสิทธิ์  ศรีภิรมย์
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา

procure sm

จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซต์

042254
วันนี้
เมื่อวาน
ในสัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
96
67
299
41430
1806
2000
42254

Your IP: 3.92.74.105
2020-09-23 23:43

ศูนย์ให้บริการ

bn service dijital 04  

bn database land2

bn meeting

bn service dpt

bn wh center

bn manual

bn dumrongtam

bn info center

bn law building2

bn petition 01

site logo original

  

  

 bn EIT 01

1591703095799

 

 

 

(new)   ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดนครราชสีมา (ดาวน์โหลด)

(new)   รณรงค์ป้องกันเชื้อโควิด-19 และการเรียนรู้เข้าสู่วิถีชีวิตใหม่ (New normal) 

(new)   แนวทางการจัดทำแผนผังแสดงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 (ดาวน์โหลด)

(new)   ขั้นตอนและกระบวนการแก้ไขผังเมืองรวมตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 กรณีดำเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดาวน์โหลด)

(new)   ขั้นตอนและกระบวนการแก้ไขผังเมืองรวมตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 กรณีดำเนินการโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง (ดาวน์โหลด)

(new) ขั้นตอนและกระบวนการวางและจัดทำผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 กรณีดำเนินการโดยองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น (ดาวน์โหลด)

(new)   ขั้นตอนและกระบวนการวางและจัดทำผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 (ดาวน์โหลด)

(new)   งดให้บริการงานตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา (สามารถตรวจสอบผ่านช่องทางดังนี้)

เอกสารตรวจสอบการใชทดน

 (new)   หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ มท 0710/ว 2132 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติกรณีการดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารประเภทอื่นเพื่อมาประกอบธุรกิจโรงแรม

 banner Auc

Rss จัดซื้อจัดจ้าง

งานด้านผังเมือง

กฎหมายโยธาธิการฯ

 

   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา

อาคารหอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ถนนมหาดไทย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนคราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทร./โทรสาร  0 4424 4311,  korat@dpt.mail.go.th