ยุทธศาสตร์การผังเมือง

วางผังเมืองบนความตกลงใจของคนในชุมชนในการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข โดยมีผังประเทศ ผังภาค และผังอนุภาค เป็นระดับผังนโยบายถ่ายทอดสู่การวางผังระดับจังหวัด

อ่านเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

พัฒนาให้เมืองมีความปลอดภัยจากธรรมชาติ มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มีมาตรฐาน โดยมีระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน เขื่อนป้องกันตลิ่ง ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

อ่านเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์การอาคาร

เพื่อให้อาคารมั่นคง ปลอดภัย มีอัตลักษณ์ ประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อนโดยการออกกฎหมายควบคุมอาคาร ตรวจสอบระบบและพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในอาคาร

อ่านเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์การบริการด้านช่าง

มุ่งให้บริการงานช่างทุกระดับ ในฐานะช่างของแผ่นดินโดยให้บริการด้านการออกแบบอาคาร ทดสอบวัสดุและให้คำปรึกษาด้านช่าง

อ่านเพิ่มเติม


นายประสิทธิ์  ศรีภิรมย์
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา

ee918b1407e5cc33f6633edda518892e1

2020 11 03

 ศนยรบเรองรองเรยน

www oic go th elearning

ศูนย์ให้บริการ

bn service dijital 04  

bn database land2

bn meeting

bn service dpt

bn wh center

bn manual

bn dumrongtam

bn info center

bn law building2

bn petition 01

site logo original

  

  

จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซต์

059238
วันนี้
เมื่อวาน
ในสัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
26
66
148
58299
1229
3171
59238

Your IP: 3.236.82.241
2021-04-13 11:30

ประกาศเจตนารมณ

(new)   หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ มท 0710/ว 3990 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2564
             - กฎกระทรวงกำหนดแบบคำขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง คำสั่ง และแบบหนังสือตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2564 (ดาวน์โหลด)
             - กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต การออกใบรับรอง และการออกใบแทนตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2564 (
ดาวน์โหลด)

(new)   หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง ด่วนที่สุด ที่ มท 0710/ว 3259 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2564
            - กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564(ดาวน์โหลด)
(new)   การดำเนินงานโครงการสำรวจออกแบบถนนสาย ค ผังเมืองรวมเมืองสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

(new)   แนวทางปฏิบัติกรณีการดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารประเภทอื่นเพื่อประกอบธุรกิจโรงแรม (ดาวน์โหลด)
(new)  กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดนครราชสีมา (ดาวน์โหลด)
(new)  กฎกระทรวง ฉบับที่ 68 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวงการแก้ไขอาคารที่มีสภาพหรือมีการใช้ที่อาจเป็นภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน หรืออาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัย หรือก่อให้เกิดเหตุรำคาญ หรือกระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2563 (ดาวน์โหลด)  
(new)   กฎกระทรวง ฉบับที่ 67 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (ดาวน์โหลด)  
(new)   คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการผังเมือง
(new)   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0710/ว 6329 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563 เรื่อง การตรวจสอบและควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาคารในช่วงเทศกาลลอยกระทง (ดาวน์โหลด)
(new)   ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดนครราชสีมา (ดาวน์โหลด)
รณรงค์ป้องกันเชื้อโควิด-19 และการเรียนรู้เข้าสู่วิถีชีวิตใหม่ (New normal) 
แนวทางการจัดทำแผนผังแสดงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 (ดาวน์โหลด)
ขั้นตอนและกระบวนการแก้ไขผังเมืองรวมตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 กรณีดำเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดาวน์โหลด)
ขั้นตอนและกระบวนการแก้ไขผังเมืองรวมตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 กรณีดำเนินการโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง (ดาวน์โหลด)
ขั้นตอนและกระบวนการวางและจัดทำผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 กรณีดำเนินการโดยองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น (ดาวน์โหลด)
ขั้นตอนและกระบวนการวางและจัดทำผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 (ดาวน์โหลด)
งดให้บริการงานตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา (สามารถตรวจสอบผ่านช่องทางดังนี้)

เอกสารตรวจสอบการใชทดน11

หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ มท 0710/ว 2132 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติกรณีการดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารประเภทอื่นเพื่อมาประกอบธุรกิจโรงแรม
หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0022.03/29843 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562  เรื่อง  ส่งเจ้าหน้าที่มาให้คำปรึกษาและคำแนะนำงานสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
หนังสือสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0022.03/2570 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562  เรื่อง  ส่งเจ้าหน้าที่มาให้คำปรึกษาและคำแนะนำงานสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
คู่มือแนะนำการปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 6/2562 เรื่อง มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท ลงวันที่ 12 มิถุนายน พุทธศักราช 2562
การปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 6/2562 เรื่อง มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท ลงวันที่ 12 มิถุนายน พุทธศักราช 2562
ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นเอกสารหรือหลักฐานของผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม ซึ่งมีอาคารที่มีลักษณะตามข้อ 2 ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 6/2562 เรื่อง มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท ลงวันที่ 12 มิถุนายน พุทธศักราช 2562
การประกาศคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 6/2562 เรื่อง มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรม
หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ด่วนที่สุด ที่ นม 0022.04/ว 4376 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2562  เรื่อง การประกาศพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 
เรื่อง  ขอให้กำชับเจ้าพนักงานท้องถิ่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  เรื่อง  การตรวจสอบอาคาร 
เรื่อง  การควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาคารและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่
เรื่อง  แจ้งคำสั่งเเต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยเครื่องเล่นแบบฟอร์ม
เรื่อง  กฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธรุกิจโรงเเรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

 banner Auc

Rss จัดซื้อจัดจ้าง

งานด้านผังเมือง

กฎหมายโยธาธิการฯ
   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา

อาคารหอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ถนนมหาดไทย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนคราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทร./โทรสาร  0 4424 4311,  korat@dpt.mail.go.th