boss1

 นางเปรมจิต สงวนแก้ว

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก
รักษาราชการแทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม

 

ลิขสิทธิ์  © 2560 :: สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม
ศาลากลางจังหวัดนครปฐม ชั้น 3 (ส่วนต่อเติม) ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทร.0-3434-0050-1 โทรสาร 0-3434-0050 
Email. Nakhonpathom@dpt.mail.go.th