ข้อมูลหน่วยงาน

- อำนาจหน้าที่ - โครงการหน่วยงาน - บุคลากรหน่วยงาน - ติดต่อหน่วยงาน

อ่านรายละเอียด

งานบริการด้านช่าง

- ตรวจสอบอาคาร - ตรวจสอบวัสดุ - กำจัดผักตบชวา

อ่านรายละเอียด

งานด้านผังเมือง

- กฎกระทรวงผังเมืองรวม - โครงการจัดรูปที่ดิน - ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน

อ่านรายละเอียด

งานด้านบริหาร

- จัดซื้อจัดจ้าง - รายงานงบเดือน

อ่านรายละเอียด

Dpt Banner 15
Dpt Banner 16
Dpt Banner 17
Dpt Banner 18
Dpt Banner 19
Dpt Banner 20


Banner info2

 

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี http://pvnweb.dpt.go.th/lopburi

-----  ข่าวประชาสัมพันธ์  -----

  1. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี เปิดศูนย์ทดสอบวัสดุ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ของวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างต่างๆแล้ว ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี หรือโทร 036-770157

  2. การบริการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้กับประชาชน ผู้ที่ประสงค์จะติดต่อขอรับบริการจะต้องเดินทางมาด้วยตนเองโดยจะต้องนำสำเนาโฉนดที่ดินมาด้วย (ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น)

  3. โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดลพบุรี มีพื้นที่โครงการตั้งอยู่ในเขตองค์ก่ารบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง บริเวณหมู่ที่ 9 อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างถนน และปรับปรุงแก้ไขอัตราค่าปันส่วนเนื้อที่แปลงที่ดิน เพื่อนำไปประชุมเจ้าของที่ดินต่อไป


Banner info2

  1. ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง มาตรการ กลไกในการให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด   ( อ่านรายละเอียด )

  2. ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   ( อ่านรายละเอียด )

  3. คำกล่าวแสดงเจตจำนงผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ของผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายสุปกิต โพธิ์ประภาพันธ์   ( อ่านรายละเอียด )

  4. ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนของจังหวัดลพบุรี   ( อ่านรายละเอียด )

  5. ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนของส่วนราชการจังหวัดลพบุรี   ( อ่านรานละเอียด )

  6. ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายในส่วนราชการในสังกัดจังหวัดลพบุรี   ( อ่านรายละเอียด )

  7. ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน   ( อ่านรายละเอียด )

procure_bg.jpg

Dpt Banner 01
Dpt Banner 02
Dpt Banner 03
Dpt Banner 06
Dpt Banner 08

Dpt Banner 10
Dpt Banner 11
Dpt Banner 12
Dpt Banner 13
Dpt Banner 14

Facebook สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี

lopburi

ลิขสิทธิ์ © 2560 :: สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี   ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น2 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000   โทรศัพท์ 036-770-157  Fax 036-770-000     email : lopburi@dpt.mail.go.th