สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน  กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

167 หมู่ 2 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000  โทร/ แฟ๊กซ์ 0-5352-5012