ยุทธศาสตร์การผังเมือง

วางผังเมืองบนความตกลงใจของคนในชุมชนในการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข...

อ่านเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

พัฒนาให้เมืองมีความปลอดภัยจากธรรมชาติ มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มีมาตรฐาน...

อ่านเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์การอาคาร

เพื่อให้อาคารมั่นคง ปลอดภัย มีอัตลักษณ์ ประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อน...

อ่านเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์การบริการด้านช่าง

มุ่งให้บริการงานช่างทุกระดับ ในฐานะช่างของแผ่นดิน...

อ่านเพิ่มเติม

 

 นายสุวรรณ  เจริญพร
  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี

กฎกระทรวงผังเมืองรวม

banner Activ

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

banner Aucti

 

♦ สรุปผลการจัดซ์้อจัอจ้าง (สขร.๑) << DOWNLOAD >>

 

banner video

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.
You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.
You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.