ยุทธศาสตร์การผังเมือง

วางผังเมืองบนความตกลงใจของคนในชุมชนในการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข...

อ่านเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

พัฒนาให้เมืองมีความปลอดภัยจากธรรมชาติ มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มีมาตรฐาน...

อ่านเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์การอาคาร

เพื่อให้อาคารมั่นคง ปลอดภัย มีอัตลักษณ์ ประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อน...

อ่านเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์การบริการด้านช่าง

มุ่งให้บริการงานช่างทุกระดับ ในฐานะช่างของแผ่นดิน...

อ่านเพิ่มเติม

banner Annou

   การจำหน่ายและจัดหาประโยชน์ที่ดิน  << รายละเอียด >> 

 

banner Aucti

 

♦ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) << รายละเอียด >>

♦ งบทดลองเบิกจ่าย << รายละเอียด >>

 

 

กฎหมายโยธาธิการและผังเมือง

1 12 13 14 15 16 17 18 1

บริการประชาชน

Dpt Banner 05Dpt Banner 06Dpt Banner 07Dpt Banner 08Dpt Banner 12Dpt Banner 09Dpt Banner 10

banner video

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.
You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.
You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.