ยุทธศาตร์การวางผังเมือง

วางผังเมืองบนความตกลงใจของคนในชุมชนในการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข โดยมีผังประเทศ ผังภาค และผังอนุภาค เป็นระดับผังนโยบายถ่ายทอดสู่การวางผังระดับจังหวัด

....

ยุทธศาตร์บริการด้านช่าง

มุ่งให้บริการงานช่างทุกระดับ ในฐานะช่างของแผ่นดินโดยให้บริการด้านการออกแบบอาคาร ทดสอบวัสดุและให้คำปรึกษาด้านช่าง

....

ยุทธศาสตร์การอาคาร

เพื่อให้อาคารมั่นคง ปลอดภัย มีอัตลักษณ์ ประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อนโดยการออกกฎหมายควบคุมอาคาร ตรวจสอบระบบและพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในอาคาร

...

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

พัฒนาให้เมืองมีความปลอดภัยจากธรรมชาติ มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มีมาตรฐาน โดยมีระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน เขื่อนป้องกันตลิ่ง ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

....

212

>> งบทดลองการเบิกจ่าย เดือน ธันวาคม 2563

>> งบทดลองการเบิกจ่าย เดือน พฤศจิกายน 2563

>> งบทดลองการเบิกจ่าย เดือน กุมภาพันธ์ 2562

>> งบทดลองการเบิกจ่าย เดือน มกราคม 2562

>> งบทดลองการเบิกจ่าย เดือน ธันวาคม 2561

>> งบทดลองการเบิกจ่าย เดือน พฤศจิกายน 2561

>> งบทดลองการเบิกจ่าย เดือน สิงหาคม 2561

>> งบทดลองการเบิกจ่าย เดือน กรกฎาคม 2561

>> งบทดลองการเบิกจ่าย เดือน พฤษภาคม 2561

>> งบทดลองการเบิกจ่าย เดือน เมษายน 2561

>> งบทดลองการเบิกจ่าย เดือน มีนาคม 2561

>> งบทดลองการเบิกจ่าย เดือน กุมภาพันธ์ 2561

>> งบทดลองการเบิกจ่าย เดือน มกราคม 2561

>> งบทดลองการเบิกจ่าย เดือน ธันวาคม 2560

>> งบทดลองเบิกจ่าย เดือน พฤศจิกายน 2560

>> งบทดลองการเบิกจ่าย เดือน ตุลาคม 2560

ลิขสิทธิ์ ©2560 :: สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา
ถนนเรืองวุฒิ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์/โทรสาร 0-3851-2513