ยุทธศาตร์การวางผังเมือง

วางผังเมืองบนความตกลงใจของคนในชุมชนในการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข โดยมีผังประเทศ ผังภาค และผังอนุภาค เป็นระดับผังนโยบายถ่ายทอดสู่การวางผังระดับจังหวัด

....

ยุทธศาตร์บริการด้านช่าง

มุ่งให้บริการงานช่างทุกระดับ ในฐานะช่างของแผ่นดินโดยให้บริการด้านการออกแบบอาคาร ทดสอบวัสดุและให้คำปรึกษาด้านช่าง

....

ยุทธศาสตร์การอาคาร

เพื่อให้อาคารมั่นคง ปลอดภัย มีอัตลักษณ์ ประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อนโดยการออกกฎหมายควบคุมอาคาร ตรวจสอบระบบและพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในอาคาร

...

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

พัฒนาให้เมืองมีความปลอดภัยจากธรรมชาติ มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มีมาตรฐาน โดยมีระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน เขื่อนป้องกันตลิ่ง ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

....

Anan

 

procure sm

Dpt Banner 19

dpt tool

banner info sm

logo

Dpt Banner 17

bannercco1567

Login Form

พระราชบัญญัติการผังเมือง

212

กรมโยธาธิการและผังเมือง ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2545 จากการรวมกรมโยธาธิการและกรมการผังเมืองเข้าด้วยกันซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูประบบราชการโดยบูรณาการงานที่เกี่ยวเนื่องกันของทั้งสองกรมเข้าด้วยกันและมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาเมืองที่สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ของการผังเมืองอย่างแท้จริงอันจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน

ลิขสิทธิ์ ©2560 :: สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา
ถนนเรืองวุฒิ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์/โทรสาร 0-3851-2513