ยุทธศาสตร์การผังเมือง

วางผังเมืองบนความตกลงใจของคนในชุมชนในการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข โดยมีผังประเทศ ผังภาค และผังอนุภาค เป็นระดับผังนโยบายถ่ายทอดสู่การวางผังระดับจังหวัด

อ่านต่อ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

พัฒนาให้เมืองมีความปลอดภัยจากธรรมชาติ มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มีมาตรฐาน โดยมีระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน เขื่อนป้องกันตลิ่ง ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

อ่านต่อ

ยุทธศาสตร์การอาคาร

เพื่อให้อาคารมั่นคง ปลอดภัย มีอัตลักษณ์ ประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อนโดยการออกกฎหมายควบคุมอาคาร ตรวจสอบระบบและพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในอาคาร

อ่านต่อ

ยุทธศาสตร์การบริการด้านช่าง

มุ่งให้บริการงานช่างทุกระดับ ในฐานะช่างของแผ่นดินโดยให้บริการด้านการออกแบบอาคาร ทดสอบวัสดุและให้คำปรึกษาด้านช่าง

อ่านต่อ

Anucha2
นายอนุชา  เจริญพันธ์

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ

bn ministrylaw60 02

information

info620809 04

  

 notepad1ขอเชิญประชุมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผังเมืองรวมชุมชนศรีวิไล จ.บึงกาฬ
ในวันที่ 4 ก.ค. 62 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีวิไล อ่านรายละเอียด

 notepad1 พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป อ่านรายละเอียด

 notepad1 ผลการประชุมคณะกรรมการผังเมือง ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 20 ก.ย. 61 การพิจารณาคำร้องผู้มีส่วนได้เสีย
ผังเมืองรวมเมืองบึงกาฬ ตามมาตรา 24 อ่านรายละเอียด

readmore02 

activities

auction

บริการข้อมูล

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

018329
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
8
19
27
18095
749
586
18329

Your IP: 3.237.94.109
2020-09-28 04:42

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 บ.ท่าไคร้ ถ.บึงกาฬ-นครพนม ต.บึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ 38000  โทรศัพท์ 0-4249-2495-6  โทรสาร 0-4249-2495