dptlogo

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) ดำเนินการ สนับสนุน ให้คำปรึกษา และบริการทางวิชาการเกี่ยวกับการผังเมืองและโยธาธิการ

ที่อยู่ในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรมแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น

ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดอำนาจเจริญ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๔ ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ๓๗๐๐๐
โทร ๐-๔๕๕๒-๓๑๖๗  โทรสาร ๐-๔๕๕๒-๓๐๒๓