dptlogoสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ  ศาลาจังหวัด ชั้น ๔  ถนนชยางกูร 
ตำบลโนนหนามแท่ง  อำเภอเมือง  จังหวัดอำนาจเจริญ  ๓๗๐๐๐ 
โทร  ๐-๔๕๕๒-๓๐๒๓   โทรสาร ๐-๔๕๕๒-๓๐๒๓   สปทม. ๔๔๑๕๒,๔๔๑๙๒

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดอำนาจเจริญ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๔ ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ๓๗๐๐๐
โทร ๐-๔๕๕๒-๓๑๖๗  โทรสาร ๐-๔๕๕๒-๓๐๒๓