dptlogo

วิสัยทัศน์ :

               เป็นองค์กรแกนนำของประเทศ ในด้านการผังเมือง การพัฒนาเมือง และการอาคาร ให้มีความน่าอยู่ ปลอดภัย รักษาสภาพแวดล้อมประหยัดพลังงาน และมีอัตลักษณ์

พันธกิจ :

            1.สนับสนุน กำหนด กำกับ และพัฒนาปรับปรุงให้งานผังเมืองและโยธาธิการ มีมาตรฐานวิชาการ ที่สามารถสนองต่อความต้องการทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
               2.สร้างการมีส่วนร่วมกับภาครัฐและประชาชนในการวางแผนการดำเนินการพัฒนาเมือง ท้องถิ่น และชุมชน
               3.พัฒนา ปรับปรุง ส่งเสริมธรรมาภิบาลและประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย การใช้ประโยชน์ที่ดิน การผังเมืองและโยธาธิการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

ค่านิยม :

          * มีจิตสาธารณะ
          * กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง
          * ไม่เลือกปฏิบัติ
          * ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ
          * โปร่งใส ตรวจสอบได้
          * มุ่งสัมฤทธิ์ผลของงาน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดอำนาจเจริญ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๔ ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ๓๗๐๐๐
โทร ๐-๔๕๕๒-๓๑๖๗  โทรสาร ๐-๔๕๕๒-๓๐๒๓